Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je sobota 8.5.2021

DOKONČENA ANALYTICKÁ ČÁST PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO


Banner OPZP FS_CMYK_vertikalniDefinitivní výstupy analytické části Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Mikroregionu Vysokomýtsko jsou přístupné prostřednictvím následujícího odkazu - http://www.ekotoxa.cz/pbppo/vysokomytsko/.

Svazek Obcí Mikroregion Vysokomýtsko, který sdružuje 28 obcí včetně města Vysokého Mýta, zpracovává v současné době tuto studii za finanční podpory Operačního programu životní prostředí ČR.

Cílem projektu je vypracovat komplexní doporučení na zlepšení vodního režimu v krajině všech obcí svazku. To znamená soubor opatření od agrotechnických postupů, protierozních opatření, opatření zadržujících vodu v krajině až po protipovodňová opatření na vodních tocích sloužících k ochraně zdraví a majetku obyvatel svazku. Svazek má, jako jeden z dlouhodobých cílů, snahu o obnovu kulturní krajiny, v které se nacházejí všechny její prvky v přirozené rovnováze a spolužití. Studie by se měla stát podkladem pro další aktivity, které budou tento cíl postupně naplňovat.

V současné době je dokončena analytická část, která obsahuje následující kapitoly a přílohy:

TEXTOVÁ ČÁST

A.1.   Průvodní zpráva

A.2.   Technická zpráva

A.2.1.  Analýza současných podkladů a strategických materiálů

A.2.2.  Analýza současného stavu území, přírodní poměry, geomorfologická a hydrologická analýza

A.2.3.  Analýza erozních a odtokových poměrů

A.2.4   Místní šetření a projednání

A.2.5   Shromáždění územně technických podkladů

A.2.6   Kritické body a jejich sběrné plochy

PŘÍLOHY:

A.3.     Geomorfologická analýza

A.4.     Hydromorfologická analýza

A.5.     Analýza odtokových poměrů

A.7.     Místní šetření

A.8.     Fotodokumentace

A.9.     Uživatelé pozemků

A.10.   Územně-technické a jiné limity

 

V současné době zhotovitelé pracují na návrhové části a sestavují seznam protipovodňových opatření, celoplošných i opatření na jednotlivých tocích, včetně vyhodnocení jejich priorit. Dalším krokem bude výběr opatření, jejichž realizace bude prověřována technickými studiemi. V této fázi bude významné jak ohodnocení důležitosti z pohledu rozsahu škod, kterým je konkrétní opatření schopno zabránit, případně snížit rozsah těchto škod, tak i předpokládaná realizovatelnost opatření daná souhlasem vlastníků pozemků, dotčených orgánů a dalšími faktory.

 

 

Milan Zeman – manažer svazku