Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je pondělí 25.1.2021

Přírodě blízká protipovodňová opatření ve Džbánově


Džbánov 3V4O0216-

Mikroregion Vysokomýtsko pořizuje v současné době Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích Mikroregionu Vysokomýtska. Cílem studie je navrhnout, na území členských obcí svazku, soubor opatření v ploše jednotlivých povodí i na vodních tocích od agrotechnických opatření, drobných krajiných prvků, příkopů a průlehů, až po retenční nádrže a suché poldry, jejichž cílem bude zlepšit režim vody v krajině, snížit riziko vodní eroze a ochránit zastavěné části krajiny před následky přívalových dešťů, zátop a povodní.

Zpracovatel studie, firma Šindlar s.r.o., má již zpracovaný návrh těchto opatření pro prioritní oblasti, které byly vytipovány jako území se zvýšeným rizikem vodní eroze a s vysokou potřebou ochrany před povodněmi a přívalovými dešti. Pravděpodobně nejsložitějším územím z tohoto pohledu je katastr obce Džbánov. Dne 04.04.2013 proběhlo v Obecním domě ve Džbánově projednání návrhu přírodě blízkých protipovodňových opatřeních s vlastníky pozemků, místními občany a zástupci obce. Jednání se zúčastnili zástupci zpracovatele studie, firmy Šindlar, s. r. o., zástupci firmy Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., která již zpracovává vyšší stupeň projektové dokumemntace pro část navržených opatření a Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. vedoucí Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí, která zaujala přítomné fundovaným výkladem o komplexních pozemkových úpravách a jejich schopnosti řešit i problematiku vodní eroze a protipovodňové  ochrany. Všechny zúčastněné nyní čeká nejsložitější část přípravy protipovodňové ochrany, kterou je dosažení dohody mezi vlastníky dotčených pozemků, nájemci, kteří na nich hospodaří a obcí o dokončení územní a projektové přípravy navržených opatření. Výsledkem by mělo být takové uspořádání krajiny, které přispěje ke zvýšení ochrany půdy před vodní erozí, zlepšení protipovodňové ochrany zastavěné části obce a přitom umožní efektivní využívání zemědělské půdy. Věřme, že se to podaří.

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření - analytická část